Có 1 kết quả:

phốc đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại mũ thời xưa, trông giống như cái khăn xếp lại.