Có 1 kết quả:

tràng phiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cờ xí dùng để trang trí đạo tràng Phật giáo. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Nhất nhất tháp miếu, các thiên tràng phiên” 一一塔廟, 各千幢幡 (Quyển nhất).