Có 1 kết quả:

tệ trị

1/1

tệ trị

phồn thể

Từ điển phổ thông

giá trị của một đồng tiền, tỷ giá của tiền tệ