Có 1 kết quả:

bang tá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ công việc — Người giữ chức vụ phụ tá.