Có 1 kết quả:

bang hung

1/1

bang hung

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kẻ tòng phạm, kẻ đồng loã