Có 1 kết quả:

bang phái

1/1

bang phái

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bè phái, bè cánh