Có 1 kết quả:

bang biện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giúp đỡ người giữ trách nhiệm chính (chủ quản) lo liệu công việc.
2. Chỉ người giúp việc, người phụ tá.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giúp việc, người phụ tá.