Có 1 kết quả:

bang nhàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ ăn bám, sống nhờ.