Có 1 kết quả:

cán sự

1/1

cán sự

giản thể

Từ điển phổ thông

cán sự, thư ký hành chính