Có 1 kết quả:

can nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người dính dấp tới việc gì trái luật pháp.

Một số bài thơ có sử dụng