Có 1 kết quả:

can tương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên người thợ rèn kiếm báu ở đất Ngô thời Xuân Thu. Cũng là tên loại kiếm báu mà người thợ này chế tạo. Chỉ thanh kiếm báu. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Ngoài biên thuỳ rạch mũi Can Tương «.

Một số bài thơ có sử dụng