Có 1 kết quả:

can nhiễu

1/1

can nhiễu

phồn thể

Từ điển phổ thông

gây trở ngại, quấy rầy