Có 1 kết quả:

can án

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phạm tội và đã bị xét xử.