Có 1 kết quả:

can lộc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cầu xin công danh lợi lộc. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử Trương học can lộc” 子張學干祿 (Vi chánh 為政) Tử Trương học (để) cầu bổng lộc (muốn ra làm quan).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầu xin, tìm kiếm địa vị bổng lộc.