Có 1 kết quả:

can giá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây mía. Cũng gọi là Cam 甘giá.