Có 1 kết quả:

can chứng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người làm chứng có quan hệ với vụ án kiện. ☆Tương tự: “bàng chứng” 旁證.