Có 1 kết quả:

cán bộ

1/1

cán bộ

giản thể

Từ điển phổ thông

cán bộ, viên chức