Có 1 kết quả:

can dự

1/1

can dự

giản thể

Từ điển phổ thông

can dự, tham gia vào

Từ điển phổ thông

can dự, tham gia vào, dính líu đến