Có 1 kết quả:

bình doãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công bằng thoả đáng — Cũng chỉ tín dễ dãi. Như Bình dị 平易.