Có 1 kết quả:

bình phàm

1/1

bình phàm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bình thường, tầm thường, tầm phào

Từ điển trích dẫn

1. Bình thường, không xuất sắc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tầm thường, không có gì đáng chú ý.