Có 1 kết quả:

bình tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giữ lòng công bình, thái độ công chính. ◇Tuân Tử 荀子: “Nghiệm chi dĩ cận vật, tham chi dĩ bình tâm, lưu ngôn chỉ yên, ác ngôn tử yên” 驗之以近物, 參之以平心, 流言止焉, 惡言死焉 (Đại lược 大略) Khảo nghiệm lấy vật gần, xem xét phải giữ lòng công bình, lời đồn đãi vô căn cứ sẽ chấm dứt, lời xấu ác sẽ tự diệt đi.
2. Tâm khí bình hòa, thái độ bình tĩnh. ◇Tư Mã Quang 司馬光: “Thiết vị y thư trị dĩ bệnh, bình tâm hòa khí trị vị bệnh” 竊謂醫書治已病, 平心和氣治未病 (Dữ Phạm Cảnh Nhân đệ tứ thư 與范景仁第四書) Thiết nghĩ sách y lí chữa trị cái đã bệnh rồi, giữ tâm khí bình hòa trị cái chưa bệnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên lòng, không buồn rầu, giận dữ.

Một số bài thơ có sử dụng