Có 1 kết quả:

bình phục

1/1

bình phục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bình phục, phục hồi