Có 1 kết quả:

bình diện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặt phẳng.
2. Một phía, một phương diện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt phẳng — Một phía, một phương diện.