Có 1 kết quả:

niên đại

1/1

niên đại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

niên đại, kỷ nguyên, thời kỳ, giai đoạn

Một số bài thơ có sử dụng