Có 1 kết quả:

niên huynh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tôn xưng người bạn cùng tuổi với mình, hoặc cùng thi đậu một khoa với mình.

Một số bài thơ có sử dụng