Có 1 kết quả:

niên canh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày giờ và tháng năm sinh đẻ của một người — Chỉ tuổi tác.