Có 1 kết quả:

niên lịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuốn sổ ghi năm tháng ngày giờ. Tức cuốn lịch dùng cho từng năm một.