Có 1 kết quả:

niên hiệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hiệu của một vị vua, dùng để tính năm, kể từ năm vị đó lên ngôi. Td: Minh Mệnh tam niên ( năm Minh Mệnh thứ 3, tức năm 1822 ) » Hàm Nghi niên hiệu ban ngay trong ngoài « ( Hạnh Thục ca ).