Có 1 kết quả:

niên phổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách ghi chép việc xảy ra từng năm một.