Có 1 kết quả:

niên khinh

1/1

niên khinh

phồn thể

Từ điển phổ thông

còn trẻ, trẻ tuổi

Một số bài thơ có sử dụng