Có 1 kết quả:

niên khinh

1/1

niên khinh

giản thể

Từ điển phổ thông

còn trẻ, trẻ tuổi