Có 1 kết quả:

niên mại

1/1

niên mại

giản thể

Từ điển phổ thông

già cả, nhiều tuổi