Có 1 kết quả:

niên giám

1/1

niên giám

phồn thể

Từ điển phổ thông

niên lịch, niên giám

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách ghi chép việc hàng năm ( coi như tấm gương soi của năm đó ).