Có 1 kết quả:

niên thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu năm.

Một số bài thơ có sử dụng