Có 1 kết quả:

niên linh

1/1

niên linh

giản thể

Từ điển phổ thông

tuổi tác