Có 1 kết quả:

tịnh cử

1/1

tịnh cử

giản thể

Từ điển phổ thông

cùng làm song song