Có 1 kết quả:

tịnh liệt

1/1

tịnh liệt

giản thể

Từ điển phổ thông

đứng cạnh nhau, xếp cạnh nhau