Có 1 kết quả:

tịnh bài

1/1

tịnh bài

giản thể

Từ điển phổ thông

kề sát, sóng đôi cùng nhau