Có 1 kết quả:

tịnh lập

1/1

tịnh lập

giản thể

Từ điển phổ thông

song song tồn tại