Có 1 kết quả:

hạnh thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bề tôi được vua yêu.

Một số bài thơ có sử dụng