Có 1 kết quả:

cán viên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Viên quan làm việc có tài năng.