Có 1 kết quả:

cán cục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài ba và độ lượng.