Có 2 kết quả:

huyễn nhânảo nhân

1/2

huyễn nhân

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ người biết biểu diễn ma thuật, khạc ra lửa, tự mình cắt chân tay, v.v. § Cũng gọi là: “huyễn dân” 幻民, “huyễn sư” 幻師.

ảo nhân

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ người biết biểu diễn ma thuật, khạc ra lửa, tự mình cắt chân tay, v.v. § Cũng gọi là: “huyễn dân” 幻民, “huyễn sư” 幻師.