Có 1 kết quả:

ấu căn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rễ non, mới là hạt giống mọc ra ( radicle ).