Có 1 kết quả:

ấu hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng biển nông, nhỏ hẹp.