Có 1 kết quả:

ấu trùng

1/1

ấu trùng

giản thể

Từ điển phổ thông

ấu trùng của sâu bọ