Có 1 kết quả:

u sầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn khổ sâu kín, không bày tỏ ra được. Cung oán ngâm khúc : » Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa «.

Một số bài thơ có sử dụng