Có 1 kết quả:

u ám

1/1

u ám

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

u ám, ảm đạm, tối sầm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối tăm. Thiếu ánh sáng.

Một số bài thơ có sử dụng