Có 1 kết quả:

u ẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dấu kín trong lòng, không bày tỏ ra được. Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng: » Tình u ẩn khắp bày trên thị thính «.

Một số bài thơ có sử dụng