Có 1 kết quả:

u hiển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối tăm và rõ ràng, chỉ cõi chết và cõi sống. Đoạn trường tân thanh : » Chớ nề u hiển mới là chị em «.

Một số bài thơ có sử dụng